Information för kontaktpersoner till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners

Smörjteknik Norden AB skyddar dina personuppgifter. Syftet med informationen är att förklara hur vi kan använda personuppgifter och vilka rättigheter individer vi hanterar personuppgifter om har. Personuppgifter är information som identifierar vem du är – exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress, foto. Smörjteknik Norden AB ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas inom vårt företag och all hantering sker i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Varifrån kommer mina personuppgifter?

I första hand från dig i samband med förfrågningar, orderläggning eller liknande kontakter.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge du aktivt använder våra tjänster eller så länge vårt kommersiella avtal med din arbetsgivare gäller. Personuppgifterna kan sparas även efter att relationen har upphört för att uppfylla lagkrav.

Ändamål och grund för behandlingen

Vi använder dina personuppgifter för att fullfölja de åtaganden vi har gentemot din arbetsgivare för de produkter och tjänster vi tillhandahåller. För vilka ändamål vi använder dina personuppgifter och den lagliga grunden för detta beskrivs nedan.

Ändamål

För att kunna hantera och utföra de beställningar du gör för din arbetsgivares räkning.

Laglig grund

Intresseavvägning varvid vårt berättigade intresse är att tillhandahålla olika produkter och tjänster enligt det avtal vi har med företaget.

Ändamål

För att administrera vårt åtagande enligt det kommersiella avtal vi har med din arbetsgivare.

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att tillhandahålla effektiva administrativa stödprocesser.

Ändamål

För att kunna kontakta dig direkt exempelvis i samband med olika typer av ärenden relaterade till tidigare transaktioner.

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid vårt intresse är att tillhandahålla en hög servicenivå gentemot våra kunder.

Dina rättigheter

Rätt till invändning mot direkt marknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre användas för sådana ändamål.

Rätt till tillgång

Du har rätt till tillgång av dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig används och om så är fallet, även få tillgång till personuppgifterna.

Rätt till rättelse, radering eller begränsning

Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke

Om och i den mån du lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Rätt till invändning avseende intresseavvägning

När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning (dvs. enligt artikel 6.1 f GDPR) har du rätt att när som helst göra invändningar mot användningen, från och med 25 maj 2018.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Gäller från och med 25 maj 2018.

Rätt att klaga till myndighet

Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet i Sverige (integritetsskyddsmyndigheten) om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.

Uppdaterad senast: 2018-05-21

Kontakt

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud via info@smorjteknik.se

×

Kundvagn